Yüksek ve Düşük Sosyoekonomik Koşullara Sahip Öğrencilerin İnternet Bağımlılığı Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Yazar/lar: Murat Kayri, Selim Günüç

DOI: 10.15805/addicta.2016.3.0110

Yıl: 2016 Cilt: 3 Sayı: 2

Öz

İnternet bağımlılığı bireylerin yaşadığı coğrafya, kültür ve sosyoekonomik koşullara göre farklılık göstermektedir. Ergenlerde kontrolsüz internet kullanımı klinik düzeyde bağımlılık vakalarına yol açmakta ve bu bağımlılığın, bireylerin ve ailelerinin sosyoekonomik düzeyleri ile yakından ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bu araştırmada aile sosyoekonomik düzeyi yüksek (266 öğrenci) ve düşük (187 öğrenci) olan ergenler incelenmiştir. Çalışmada Günüç ve Kayri tarafından geliştirilen “İnternet Bağımlılık Ölçeği” uygulanmıştır. Çalışmada kümeleme analizi kullanılarak bağımlılık düzeyleri benzerliklerine göre gruplandırılmıştır. Sosyoekonomik düzeyi yüksek olan örneklemde internet bağımlılık düzeyi x̄ = 7 5.507, Ss = 29.307 olarak hesaplanmıştır. Ardından bağımlılık düzeyi “İki Aşamalı Kümeleme Analizi”ne göre üç gruba ayrılmıştır. Birinci grupta x̄ = 43.81 ortalama ile bağımlı olmayan 74 öğrenci (%27,8) yer alırken ikinci grubu x̄ = 1.75 ortalama ile risk altındaki 121 öğrenci (%45,5) ve üçüncü grubu ise x̄ = 114.94 ortalama ile bağımlı 71 öğrenci (%26,7) oluşturmuştur. Sosyoekonomik düzeyi düşük olan örneklemde, internet bağımlılık düzeyi x̄ = 68.588; Ss = 21.424 olarak elde edilmiştir. İki Aşamalı Kümeleme Analizi bulgularına göre bu örneklem, benzerliklerine göre üç ayrı grupta toplanmıştır. Birinci grup (n = 91; %48,7) 51.14 ortalama ile bağımlı olmayan; ikinci grup (n = 79; %42,2) 78.72 ortalama ile riskli altındaki bireyler ve üçüncü grup (n = 17; %9,1) ise 114.88 ile bağımlılara işaret etmiştir. Sosyoekonomik düzeyi yüksek olan öğrencilerde yüksek bağımlılık oranı %26,7 iken sosyoekonomik düzeyi düşük olan grupta yüksek bağımlılık oranı %9,1 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca bu çalışmada, farklı sosyoekonomik düzeylerin internet bağımlılığı üzerindeki olası etkileri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
İnternet bağımlılığı, Sosyoekonomik düzey, Kümeleme analizi, Ergen

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)