Uyuşturucu Madde Kullanan Üniversite Öğrencilerinin Varoluşsal Problemlerinin İncelenmesi

Yazar/lar:

DOI: 10.15805/addicta.2019.6.1.0037

Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 1

Öz

Uluslararası alanyazına yönelik bir incelemede madde kötüye kullanımını varoluşçu yaklaşımla ele alan birçok araştırmanın mevcut olduğu görülmüştür. Buna karşın Türk alanyazınında varoluşçu psikoloji kavramları üzerinden madde kullanımını değerlendirme amacını taşıyan sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Bu durumu dikkate alarak alanyazına katkı sağlama amacıyla yapılan bu araştırmada, madde kullanan üniversite öğrencilerinin varoluşsal problemlerinin incelenmesi konu alınmıştır. Bu kapsamda 8 erkek ve 4 kız olmak üzere toplam 12 üniversite öğrencisi ile nitel görüşmeler yapılmıştır. Araştırmaya, madde kullanan bir üniversite öğrencisi ile başlanmış ve kartopu örnekleme yöntemi ile diğer katılımcılara ulaşılmıştır. Veriler, katılımcılarla iki farklı zamanda gerçekleştirilen görüşmelerde, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. İlk görüşmelerde, katılımcılara varoluşçuluk kapsamında kendilerini değerlendirmeleri için bazı sorular yöneltilmiştir. İkinci görüşmelerde ise öncelikle katılımcıların ilk görüşmelerinde elde edilen bulgular kendileriyle tartışılmış ve varoluşçuluk konusu üzerinde durulmuştur. Akabinde katılımcılardan, madde kullanma davranışları ile kendi varoluşlarını ilişkilendirmelerine matuf bazı soruları cevaplamaları istenmiştir. Görüşmelerde kullanılan formlarda toplam 25 soru bulunmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler, NVIVO 10 nitel veri analizi programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, madde kullanan üniversite öğrencilerinin yaşamlarında anlam yaratmada zorlandıkları, özgürlük ve sorumluluk dengesini kuramadıkları, yapıcı ve üretken bir yalnızlık yerine izole bir yalnızlık içinde oldukları, nevrotik bir kaygı yaşadıkları bulgularına ulaşılmıştır. Söz konusu bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, varoluşçuluk varsayımlarının madde kullanımı konusunda açıklayıcı olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Madde kullanımı, Uyuşturucu kullanımı, Varoluşçuluk, Üniversite öğrencileri

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)