Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerde İnternet Bağımlılığı Düzeyinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Yazar/lar: Ahmet Kurnaz, Aynur Tepe

DOI: 10.15805/addicta.2019.6.3.0025T

Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 3

Öz

İnternet bir yandan günümüzün vazgeçilmez araçlarındanken diğer yandan bağımlılık oluşturan temel risklerden biri hâline gelmiştir. Bu araştırma, üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin İnternet bağımlılığı düzeylerinin cinsiyetlerine, akıllı telefona, bilgisayara, İnternet erişimine sahip olma durumlarına ve İnternet kullanma amaçlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı ile İnternet kullanım süreleri ve sıklıkları ile İnternet bağımlılıkları arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirlemeye yöneliktir. Araştırma, nedensel karşılaştırma ve korelasyonel araştırma desenleri temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Siirt illerinde bulunan Bilim Sanat Merkezlerinde öğrenim gören 421 üstün zekâlı ve yetenekli öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, katılımcıların İnternet bağımlılığı düzeylerini belirlemek için “İnternet Bağımlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri 2015’in Mayıs ayında toplanmıştır Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin örneklem alındığı bu araştırmanın sonucunda erkek öğrencilerin İnternet bağımlılığı düzeylerinin kız öğrencilere göre daha yüksek olduğu; akıllı telefon sahibi öğrencilerin yoksunluk, kontrol güçlüğü ve genel İnternet bağımlılığı algılarının daha yüksek olduğu ile bilgisayar sahibi ve İnternet erişimli telefona sahip olan öğrencilerin İnternet bağımlılığı düzeylerinin daha yüksek olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Ayrıca İnternet’i sohbet, sosyal paylaşım ve oyun oynama amaçlı kullanan üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin İnternet bağımlılığı düzeylerinin, İnternet’i ders ve araştırma amaçlı kullanan öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Son olarak öğrencilerin İnternet kullanım süresi ve sıklığı arttıkça İnternet bağımlılığı düzeyinin de artış gösterdiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
İnternet bağımlılığı, Üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler, İnternet kullanım amacı, Akıllı aygıt kullanımı, İnternet bağımlılığı düzeyi

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)