Üniversite Öğrencilerinde Kumar Oynama Sıklığı ve Heyecan Arama Davranışı ile İlişkisi

Yazar/lar: Sümbüle Köksoy Vayısoğlu, Emine Öncü, Yasemin Güven

DOI: 10.15805/addicta.2019.6.1.0041

Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 1

Öz

Tüm dünyada yaygın şekilde görülmesi ve özellikle gençler arasında hızla artması dolayısıyla önemli bir toplumsal sorun hâline gelmiş olan kumar oynamaya yönelik olarak Türkiye’de yapılan araştırmaların sınırlı kaldığı ve kumar oynama sorunu bakımından gençlere ilişkin yeterli verinin bulunmadığı bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, üniversite çağındaki öğrencilerin kumar oynama ve patolojik kumar oynama sıklığını belirleyerek kumar oynamanın heyecan arama davranışı ile ilişkisini incelemektir. Kesitsel tipte tasarlanan araştırmanın evrenini, bir kamu üniversitesinin merkez kampüsünde okuyan öğrenciler oluşturmuştur. Örneklem evreni bilinen örnekleme formülüyle hesaplanmış; okullar ve öğrencilerin belirlenmesinde tabakalı ve basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak 339 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri “Sosyodemografik Özellikler ve Kumar Davranışı Formu”, “South Oaks Kumar Tarama Testi” ve “Zuckerman Heyecan Arama Ölçeği Form V” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve önemlilik testleri kullanılmış, anlamlılık düzeyi ise p ≤ .05 kabul edilmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin %49,9’u erkek, %70,8’i 18-21 yaş aralığındadır. Katılımcıların %25,6’sının sigara, %24,6’sının alkol, %1,8’inin madde kullandığı, %11,5’nin tanı aldığı bir psikiyatrik rahatsızlığının bulunduğu, %52,9’unun kumar oynayan bir yakını olduğu görülmüş ve ayrıca %41,4’ünün hayatı boyunca en az bir kez, %21,5’inin son bir ayda, %15,3’ünün internetten kumar oynadığı belirlenmiştir. Bunların yanı sıra öğrencilerin %1,2’sinde patolojik kumar oynama sorunu olduğu saptanmıştır. Patolojik kumar oynama sorunu olanlarda heyecan arama ölçeğinin alt boyutlarından sıkılmaya hassasiyet puanı, olmayanlara göre anlamlı şekilde yüksek çıkmıştır. Sonuç olarak patolojik kumar oynama sorununun düşük yaygınlık seviyesine rağmen öğrencilerin yarısının kumar oynamayı deneyimlemiş olması, bu sorunun artabileceğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler
Üniversite öğrencisi, Kumar oynama, Patolojik kumar oynama, Heyecan arama davranışı

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)