Sosyal Medya Kullanım Alanları ve Bağımlılık İlişkisi

Yazar/lar:

DOI: 10.15805/addicta.2016.3.0017

Yıl: 2016 Cilt: 3 Sayı: 1

Öz

Günümüzde sosyal medya kullanım alanları ve pratiklerinin sosyal medya bağımlılığı ile olan ilişkisine odaklanmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Zira teknik açıdan hemen her bireyin kolaylıkla erişebileceği bir mesafede ve gündelik hayatının her anında etkin biçimde bulunabilen sosyal medya, aynı şekilde bireyin bütün makro/mikro ilişki düzeyine (siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel vb.) nüfuz edebilen bir potansiyele sahiptir. Böylece gerek bireyin arzu ve ihtiyaçları gerekse kullanım alanları bakımından sosyal medya kullanım pratikleri, sosyal medya bağımlılığına imkân tanımaktadır. Bu çalışmada, var olan alanyazından hareketle bireylerin en önemli sosyal medya kullanım pratikleri ve nedenlerinden olan “özne-özgürlük”, “alternatif bir medya”, “demokrasi kültürü”, “psikolojik tatmin” başlıkları üzerinden sosyal medya kullanımının “bağımlılık” ile olan ilişkisi literatür taramasına dayalı betimleyici çözümleme tekniği ile kuramsal düzeyde tartışılmaktadır. Çalışma sonucunda literatürde var olan çalışmalardan ayrı olarak, sosyal medyanın yapısal özelliği ve kullanım alanları bakımından bağımlılık ile olan ilişkisinin önemine vurgu yapılmaktadır. Ayrıca literatürde yukarıda belirtilen sosyal medya kullanımına ilişkin dört temel zemine daha çok olumlu bir anlam yüklenmesine karşılık, söz konusu bu alanların aynı zamanda sosyal medya bağımlılığına yol açabildiği ifade edilmektedir.

Anahtar Kelimeler
İnternet, Yeni medya, Sosyal medya, Bağımlılık, İletişim teknolojileri

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)