Sigara Kullanan, Sigara Bırakma Tedavisi Alan ve Sigara Kullanmayan Bireylerin Psikolojik Dayanıklılık ve Stresle Başa Çıkma Tutumları Bakımından Karşılaştırılması

Yazar/lar: Sevda Acar, Derya Şaşman Kaylı, Görkem Yararbaş

DOI: 10.15805/addicta.2019.6.3.0029

Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 3

Öz

Bu çalışmada sigara kullanan, sigara bırakma tedavisi alan ve sigara kullanmayan bireylerin psikolojik dayanıklılık ve stresle başa çıkma tutumları karşılaştırılmıştır. Çalışma grubunu sigarayı bırakmak amacıyla Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Sigara Bırakma Polikliniğine başvuran 116 kişiyle birlikte sigara kullanan 110 ve sigara kullanmayan 121 kişi oluşturmuştur. Çalışmada cinsiyet, yaş, eğitim durumu gibi değişkenleri ölçmek amacıyla hazırlanan Bireysel Bilgi Formu’na ek olarak Fagerström Nikotin Bağımlılığı Testi, Başa Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formu ve Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’nden yararlanılmıştır. Belirtilen ölçeklerle elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır. Sözü geçen üç grupta gerçekleştirilen çoklu karşılaştırmalar sonucunda, stresle başa çıkma stilleri ve psikolojik dayanıklılık değişkenlerine ait alt boyutların bazılarında gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Buna koşut olarak psikolojik dayanıklılık değişkeninin düzeyi açısından sigara kullanan katılımcılar ile diğer gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Sigara, Madde, Bağımlılık, Stres, Psikolojik dayanıklılık

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)