Sigara Bırakma Başarısı Öngörü Ölçeği: Geliştirme ve Geçerlik, Güvenirlik Çalışması

Yazar/lar: Yusuf Aydemir, Özlem Doğu, Cemile Dede, Nursan Çınar

DOI: 10.15805/addicta.2019.6.2.0022

Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 2

Öz

Bu çalışma, “Sigara Bırakma Başarısı Öngörü Ölçeği”nin (SBBÖÖ) geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliğinin test edilmesi amacı ile yapıldı. Çalışma, kurum izni ve etik kurul onayı alındıktan sonra bir eğitim ve araştırma hastanesinin sigara bırakma polikliniğine başvuran bireylerle Mart 2017-2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çalışmanın örneklemini 148 erişkin birey oluşturdu. Test-tekrar test güvenirliği ise 34 kişi ile yapıldı. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formu ve kapsam geçerliği yapılan SBBÖÖ kullanılarak toplandı. Ölçeğin geçerlik ve güvenirliği IBM SPSS 23 ve AMOS 23 programları ile değerlendirildi. Çalışmada Kendall’s analizi, Barlett küresellik testi de (p < 0,001) anlamlı bulundu. SBBÖÖ’nün yapı geçerliğinin belirlenmesi amacıyla açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi uygulandı. SBBÖÖ’ye yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 10 madde ve 2 faktörlü olduğu sonucuna varıldı. Ölçeğin Cronbach’s Alpha katsayısı 0,782 olarak ölçüldü. Test-tekrar test analizi, anlamlı bulundu. Geliştirilen Sigara Bırakma Başarısı Öngörü Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler
Sigara bırakma, Öngörü Ölçeği, Ölçek geliştirme, Geçerlik, Güvenirlik

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)