Sanal Dünyanın Kronolojik Bağımlılığı: Sosyotelizm (Phubbing)

Yazar/lar: Engin Karadağ, Şule Betül Tosuntaş, Evren Erzen, Pınar Duru, Nalan Bostan, İlkay Çulha, Berrak Mızrak Şahin, Burcu Babadağ

DOI: 10.15805/addicta.2016.3.0013

Yıl: 2016 Cilt: 3 Sayı: 2

Öz

Bu çalışmanın amacı sosyotelizm (phubbing) davranışı sergileyen (sosyotelist/phubber) genç yetişkinlerin sosyotelizm bağımlılığının nedenlerini ve yaşamlarındaki etkilerini analiz etmektir. Çalışma nitel araştırma yaklaşımlarından vaka çalışması modeline uygun olarak tasarlandı. Çalışmanın katılımcılarını eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan ve ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilen 9 genç yetişkin oluşturdu. Örnekleme dâhil edilme ölçütü olarak topluluk içerisinde sohbet ortamına katılmayıp akıllı telefonuyla ilgilenme durumu ve Sosyotelizm Ölçeğinden alınan yüksek puan kabul edildi. Çalışma verileri 18 açık uçlu sorudan oluşan yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edildi. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz ve içerik analizi kullanıldı. Çalışma bulguları akıllı telefon kullanımının kişilerarası ilişkileri olumsuz etkilediğini, sosyotelistlerin iletişim becerisi açısından yetersizlik yaşadıklarını, akıllı telefonuyla ilgilenirken karşıdaki kişi ile göz teması kurmada zorlandıklarını, anlatılanları eksik anladıklarını, bir kısmının kendisini çevresinde olup bitenlere tamamen kapattığını ortaya koymaktadır. Sosyotelizmin bilgisayarda yer alan tüm bağımlılık türlerini akıllı telefonlara taşımaya başladığı, bu duruma ek olarak bilgisayara bağlı bağımlılıklardan farklı olarak masa başına bağımlılığın ortadan kalkmış olması dolayısıyla tüm bu bağımlılıkların yaşamın her anında bireyi sarmalamaya başladığı görülmektedir. Bu bağlamda sosyotelizm kendinden önceki birçok sanal bağımlılık türünden daha sinsi ve tehlikeli sonuçlara gebe görünmekte ve ciddi psikopatolojik ve sosyolojik sorunlara yol açmadan önce daha fazla inceleme yapılmasını gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler
Sosyotelizm, Sosyotelist, Bağımlılık, Akıllı telefon, Sosyal medya, İnternet, Oyun, Uygulama

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)