Sağlık Bakanlığının Uyuşturucuya Yönelik Politikalarının Analizi

Yazar/lar: Deniz Tugay Arslan, Yasemin Akbulut

DOI: 10.15805/addicta.2017.4.2.0031

Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 2

Öz

Uyuşturucu madde kullanımı, bireysel ve toplumsal hayatı tehdit eden önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmada, Sağlık Bakanlığının uyuşturucu ile mücadele kapsamında koruyucu/önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetlerine yönelik politikalarının analizi amaçlanmıştır. Bu amaca binaen geriye dönük olarak, süreç analizi yöntemi kullanılmıştır. Sağlık Bakanlığının uyuşturucu ile mücadeleye yönelik politikalarının analizini amaçlayan çalışma, 2013-2015 yılları arasında saptanan çıktılara dayalı olarak ve Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı/2015’nın kapsamı dikkate alınarak yapılmıştır. Politika analizi sonucunda, Acil Eylem Planı kapsamında belirlenen tedavi merkezlerinin sayısının artırılması, tanılama standartlarının geliştirilmesi, koruma/önleme ve tedavi hizmetinde kullanılmak üzere danışma hattının kurulması, medyanın etkin olarak kullanılması ve üst yönetimin desteğinin temin edilmesi boyutlarında olumlu gelişmelerin sağlandığı bulunmuştur. Bununla birlikte, Acil Eylem Planı çerçevesinde belirlenen toplum sağlığı merkezlerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan faaliyetler için pozitif performans kriteri belirlenmesi, Türkiye Uyuşturucu ile Mücadele Bilimsel Danışma Kurulunun oluşturulması, jenerik sınıflandırma yönetiminde gerekli düzenlemelerin yapılması, fon kullanımında koordinasyonun sağlanması, İletişim Kurulunun oluşturulması ve uyuşturucu ile mücadelede ortak bir dilin kullanılması olarak belirlenen hedeflere ilişkin, uygulamaya dönük herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Ayrıca, uyuşturucu ile mücadele için oluşturulan politikaların uygulamadaki sonuçlarını ölçmede kullanılacak verilerin eksik ve yetersiz olduğu, Türkiye’de uyuşturucu ile mücadelenin çok başlı yürütüldüğü, yani konuyla ilgili planların ulusal düzeyde olmakla beraber farklı kurumlar tarafından müstakil şekilde hazırlandığına dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Politika, Sağlık Bakanlığı, Sağlık hizmeti, Süreç analizi, Uyuşturucu

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)