Problemli İnternet Kullanımında Depresyon, Kaygı ve Stres Düzeyine Dayalı Farklılıklar

Yazar/lar: Hatice Odacı, Özkan Çikrıkci

DOI: 10.15805/addicta.2017.4.1.0020

Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 1

Öz

Problemli İnternet kullanımı kaygı verici düzeyde artış gösteren ve insanların yaşamlarını olumsuz etkileyen önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, üniversite öğrencisi ileri ergenlerde problemli İnternet kullanımının depresyon, kaygı ve stres düzeyine dayalı farklılıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu 543 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır (378 kız, %69,6; 154 erkek, % 28,4; 11 cinsiyet belirtmeyen öğrenci, %2). Araştırma grubunda yer alan öğrencilerin yaşları 17 ile 28 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 18,49’dur (SS = 1.06). Araştırma grubunda yer alan öğrencilerin 56’sı (%10) İnternette günde bir saatten, 253’ü (%45,3) İnternette günde 1-3 saat arası, 163’ü (%29,2) İnternette günde 3-5 saat arası, 87’si (%15,6) İnternette günde 5 saatten fazla zaman geçirmektedir. Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği ve Depresyon, Anksiyete, Stres Ölçeği ile birlikte kişisel bilgi formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Bulgular problemli İnternet kullanma davranışında depresyon, kaygı ve stres düzeyine dayalı farklılıkları göstermektedir. Depresyon, kaygı ve stres düzeyi arttıkça problemli İnternet kullanma davranışı da artış göstermektedir. Elde edilen bulgular ilgili literatür doğrultusunda tartışılmış, araştırmacı ve ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellere önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Problemli İnternet kullanımı, Depresyon, Kaygı, Stres, Ruh sağlığı

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)