Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Dijital Oyun Bağımlılığına Yönelik Farkındalıkları

Yazar/lar: Tuğra Karademir Coşkun, Ozan Filiz

DOI: 10.15805/addicta.2019.6.2.0036

Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 2

Öz

Bu araştırmada, okul öncesi öğretmen adaylarının gözünden çocukları dijital oyun bağımlılığına iten nedenlerin ve bu nedenler arasındaki ilişkilerin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın desenini, nitel araştırma desenlerinden temel yorumlayıcı (basic interpretive) desen oluşturmaktadır. Araştırmanın katılımcılarını 2017-2018 yarıyılında bir devlet üniversitesinin okul öncesi eğitimi bölümünde ikinci sınıf öğrencisi olan 55 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formları ile toplanmış ve birinci döngüde in vivo, ikinci döngüde eksenel kodlamaya tâbi tutulmuştur. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının gözünden çocukları dijital oyun bağımlılığına iten nedenler aile, çocuk, çevre ve oyun olmak üzere dört ana temada toplanmıştır. Aile teması altında yanlış rol model olma, teknolojiye biçilen yanlış roller, iş yoğunluğu, bilgi eksikliği, denetimsizlik, ilgisizlik ve her istenileni yapma alt temaları; çocuk teması altında hayal dünyasını bulma isteği, dönem özelliği, keyif alma, ait olma çabası, asosyal olma ve öz güven eksikliği alt temaları; çevre teması altında yanlış şehirleşme, sokakların güvensizliği ve dijitalleşen dünya alt temaları ve oyun teması altında oyunların dikkat çekiciliği ve fizyolojik etki alt temalarının yer aldığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Oyun bağımlılığı, Okul öncesi, Öğretmen adayları, Dijital oyunlar, Bağımlılık nedenleri

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)