Madde Kullanımı Olan Yetişkinlerde Farkındalık Temelli Müdahalelerin Etkililiği: Sistematik Bir Gözden Geçirme

Yazar/lar: Ünal Alpay, Burcu Ebru Aydoğdu, Orçun Yorulmaz

DOI: 10.15805/addicta.2018.5.4.0016

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 4

Öz

Madde kullanım bozukluklarında farkındalık (mindfulness) temelli müdahalelerin etkililiğini incelemek amacıyla yürütülen sistematik gözden geçirme çalışmasında “mindfulness-based therapy”, “mindfulnessbased intervention”, “substance abuse/use/misuse/addiction” anahtar terimleri ile PubMed, PsycInfo, Web of Science ve EBSCOHost veri tabanları taranmıştır. Belirlenen dâhil etme ve dışlama kriterleri dikkate alınarak araştırmanın amacına uygun 10 adet çalışma olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmaların sonuçlarında genellikle farkındalık temelli müdahalelerin geleneksel tedavilerden daha etkili olduğu, bilişsel davranışçı terapi (BDT) ile etkililik açısından farklılık belirlenememiş olsa da, izlem değerlendirmelerinde farkındalık temelli müdahalelerin daha etkili ve kalıcı sonuçlarının olduğu yönünde bir izlenim oluşmuştur. Bu çalışmanın son kısmında araştırma bulguları özetlenerek elde edilen sonuçlar, çalışmaların güçlü ve kısıtlı yanları, gelecek dönemde yapılacak olan çalışmalar için öneriler ilgili alanyazın göz önünde bulundurularak tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Farkındalık temelli müdahale, Madde, Madde kullanım bozukluğu, Etkililik, Sistematik gözden geçirme

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)