Madde Kullanımı Olan ve Kurum Bakımı Altında Yaşayan Gençlerin Aileye İlişkin Deneyimleri

Yazar/lar: Çiğdem Vaizoğlu-Şengünler, Bahar Tanyaş

DOI: 10.15805/addicta.2019.6.3.0039

Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 3

Öz

Bu çalışmada madde kullanımı öyküsü olan ve devlet korumasına alınmış 15-18 yaş arası gençlerin, aile yaşantılarına dair deneyimleri incelenmiştir. Araştırmada on üç katılımcı ile yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, tematik analiz yöntemi ile analiz edilmiş, üç ana tema tespit edilmiştir. Bu temalar, aile içinde kapsanamama, ailenin yapısal özellikleri, rehabilitasyon sürecinde ailenin rolü ve ikamesidir. Bulgular, reddedilme, koşullu kabul görme, ihmal ve istismar yaşantılarına işaret etmektedir. Aile yapısına ilişkin anlatılar, çoğunlukla ebeveynlerin bir arada yaşamadığı ya da annenin fiziken mevcut olmadığı bir yapıyı tasvir etmektedir. Ebeveynlerden birinin ya da her ikisinin yokluğunda, gencin yeniden kurulan aile yapılarında ya da geniş aile ilişkileri içinde de kendisine yer bulamadığı görülmektedir. Anlatılarda tespit edilen bir diğer husus ise ailede madde kullanan olumsuz rol modellerin bulunmasıdır. Ancak bu durum, gençler tarafından madde kullanımına başlama ya da sürdürmede bir etken olarak görülmemektedir. Son olarak araştırma bulguları, rehabilitasyon sürecinde aileleri ile temasları bulunmayan gençlerin kurum çalışanları ile kurdukları ilişkilerle, bu boşluğu ikame ettiklerini göstermektedir. Ailesiyle ilişkisi devam eden katılımcılar için ise, aile ilişkileri rehabilitasyon sürecinde destekleyici unsurların başında gelmektedir. Gençlerin tüm örseleyici deneyimlere rağmen aile bireylerine karşı koşulsuz kabul gösterdikleri de bulgular arasındadır. Bulguların önleme ve müdahale yöntemlerine olası katkıları tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Madde kullanımı, Kurum bakımı, Ergenlik, Aile ilişkileri, Aile yapısı

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)