Madde Kullanım Geçmişi Olan Tedbir Altındaki Bireylerin Yalnızlık Yaşantısının ve Olumsuz Otomatik Düşüncelerinin Psikolojik Belirti Düzeylerini Yordaması

Yazar/lar: Özge Gamsız, Ayşe Aypay

DOI: 10.15805/addicta.2018.5.4.0043

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 4

Öz

Bu çalışmanın amacı, denetimli serbestlik tedbiri almış madde kullanım geçmişi olan bireylerin yalnızlık yaşantısının ve olumsuz otomatik düşüncelerinin olası psikolojik belirtileri yordama düzeylerini incelemektir. Korelasyonel modelde tasarlanan araştırmada yalnızlık ve olumsuz otomatik düşünce değişkenleri bağımsız değişken, psikolojik belirtiler (kaygı, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilite) ise bağımlı değişken olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde denetimli serbestlik tedbiri altındaki madde kullanım geçmişi olan 18 yaş ve üstü 323 yetişkin erkek bireyden oluşmuştur. Veri toplama aracı olarak “UCLA Yalnızlık Ölçeği”, “Otomatik Düşünceler Ölçeği” ve “Kısa Semptom Envanteri” kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde ise “çoklu doğrusal regresyon” analizi tercih edilmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde, yalnızlık ve olumsuz otomatik düşüncelerin kaygı, depresyon, olumsuz benlik ve somatizasyon düzeyleri için anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmüştür. Ancak hostilite değişkenine yönelik yapılan çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre, sadece olumsuz otomatik düşüncelerin hostilite üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu, yalnızlık yaşantısının ise anlamlı bir yordayıcı sayılamayacağı yorumu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Madde kullanımı, Yalnızlık, Otomatik düşünceler, Psikolojik belirtiler, Denetimli serbestlik

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)