Madde Bağımlılığı ve Din: HİGED Örneği

Yazar/lar:

DOI: 10.15805/addicta.2018.5.1.0006

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 1

Öz

Madde bağımlılığı dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de ciddi bir artışa geçmiş ve önemli bir sorun alanı hâline gelmiştir. Gerek bireysel ve gerekse toplumsal nedenlerden kaynaklanan bağımlılık süreci, fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik birçok olumsuzluğa da kapı aralamaktadır. Dünya ölçeğinde bağımlılıkla mücadelede yaklaşık 1200 terapi çeşidinin kullanıldığı bilinmektedir. Batı alanyazınında son zamanlarda bağımlılıkla mücadelede din ve maneviyat kökenli yardım yaklaşımlarının sıkça yer aldığını görmek mümkündür. Bağımlılıkla mücadelede Adsız Alkolikler ve Millati İslami gibi din, inanç kaynaklı terapiler günümüz psikoterapi ekolleri içerisinde yardımcı, destek terapi olarak kullanılmaktadır. Bu araştırmanın amacı madde bağımlılığı ile mücadelede İnanç merkçezli programların yerine değinerek bağımlı gençlerde etkili olup olmadığını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili, Sincan İlçesinde faaliyet gösteren Hizmet Gönül Erleri Derneğinden (HİGED) yardım alan 8 madde bağımlısı genç oluşturmaktadır. Nitel araştırma modeline uygun olarak desenlenen bu araştırmada veriler 8 madde bağımlısı gençten ve onlardan sorumlu iki yöneticiden, yarı yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla toplanmıştır. Çalışmanın bulgularında madde bağımlısı olan gençlerin maddeye başlama süreçlerinin bireysel, ailevi ve çevresel faktörlerden kaynaklandığı belirlenmiştir. Ayrıca bağımlılık sürecinde gördükleri tıbbi/psikolojik tedavi çeşitlerinin etkili olmadığı belirlenmiştir. Bağımlılıktan kurtulmada inanç merkezli yardım yaklaşımının büyük oranda etkili olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Madde bağımlılığı, Din, İnanç, Terapi, Gençlik

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)