Madde Alt Kültürünün Dile Gelmiş Hâli: Rap Müzik

Yazar/lar: Hatice Arslan, Mehmet Kırlıoğlu

DOI: 10.15805/addicta.2019.6.3.0075

Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 3

Öz

Kendilerine özgü sorunlarla baş etme tarzları, giyinişleri, müzikleri, dilleri, inançları ile toplumdan dışlanan madde bağımlıları, kendilerine ait madde alt kültürünü oluşturmaktadırlar. Bu araştırmanın amacı, madde alt kültürünün dile gelmiş hâli olarak görülen rap müziğinden hareketle madde alt kültürünü özendirdiği düşünülen, alkol ve madde bağımlılığına ilişkin ifadeleri içeren Türkçe rap şarkıların nitel araştırma yöntemiyle incelenmesidir. Türkçe rap şarkılar amaçlı örnekleme yöntemiyle Youtube internet sitesinden seçilmiştir. İzlenme oranı yüksek olan Türkçe rap şarkılar, veriler doygunluğa ulaşıncaya kadar sırayla dinlenmiştir. Bu şekilde ulaşılan 50 şarkı, 20.02.2018-20.03.2018 tarihleri arasında iki araştırmacı tarafından dinlenerek yazıya aktarılmıştır. Müziğin gençlerin duygularını, davranışlarını ve iletişim biçimlerini etkilediği ve rap müziğin problem müzik türlerinden olduğu belirtilmektedir. Yapılan analiz sonucunda “Alkol ve madde kullanım ifadeleri” ana teması altında dört alt tema oluşturulmuştur: (1) kadınları aşağılayıcı ifadeler (n =18, %13,1); (2) umutsuz-karamsar ifadeler (n =37, %27,0); (3) şiddet ve suç ifadeleri (n =36, %26,3); (4) argo ve küfür ifadeleri (n =46, %33,6). Araştırmaya dâhil olan şarkıların madde alt kültürüne ait çok fazla ifade içerdiği ve madde alt kültürünü özendirdiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Rap müzik, Madde alt kültürü, Şiddet, Argo, Suç

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)