Liseli Ergenlerde Madde Kullanma Eğiliminin Kişisel, Sosyal ve Akademik Değişkenler Açısından Karşılaştırılması

Yazar/lar: Kenan Bülbül, Hatice Odacı

DOI: 10.15805/addicta.2018.5.4.0026

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 4

Öz

Madde kullanımı gelişmiş ülkeler de dâhil olmak üzere özellikle ergenlik dönemindeki bireyler arasında artan bir şekilde sorun hâline gelmekte ve gün geçtikçe kullanılan maddelerin çeşitliliği artmaktadır. Bu çalışmada farklı lise türlerinde öğrenim gören ergen bireylerin madde kullanma eğilimlerinin bazı kişisel, sosyal ve akademik değişkenlere dayalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubunu farklı lise türlerinde öğrenim görmekte olan 513’ü kız (%56,8) ve 390’ı erkek (%43,2) olmak üzere toplam 903 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma grubunda yer alan öğrencilerin yaşları 14 ile 21 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 16.33’tür (SS= 1.14). Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ve Madde Kullanma Eğilimi Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda, lise öğrencilerinin madde kullanma eğilimi puanlarının cinsiyet durumuna, lise türüne, sınıf düzeyine, aile gelir düzeyine, aile tutumuna, kişinin kendisinin ve ailesinin madde kullanma durumuna dayalı anlamlı farklılık gösterdiği, ama aile tipine ve kardeşler arası konuma dayalı anlamlı farklılıkların olmadığı belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarının ergen bireylerin madde kullanma eğilimlerinin belirlenmesi ve bu kapsamda önleyici çalışmaların yapılması açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Madde kullanma eğilimi, Lise öğrencileri, Lise türü, Cinsiyet, Aile

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)