Lise Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanım Durumlarının Dinî İnanç ve Ahlaki Olgunluk Düzeylerine Göre Yordanması

Yazar/lar: Halil Ekşi, Muhammed Çiftçi

DOI: 10.15805/addicta.2017.4.2.0013

Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 2

Öz

Araştırmada lise öğrencilerinin dinî inanç ve ahlaki olgunluk düzeyleri ile problemli internet kullanımları arasındaki ilişkileri ortaya koymak amaçlanmıştır. 224’ü kız (%57,60), 165’i erkek (%42,40) toplam 389 lise öğrencisinin katıldığı çalışmada, Problemli İnternet Kullanım Ölçeği, Dini İnanç Ölçeği, Ahlaki Olgunluk Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu ile veriler toplanmıştır. Ülkemizde problemli internet kullanımını yordayan değişkenleri tespit etmeye yönelik araştırmaların sınırlı sayıda olduğu ve bu araştırmaların ancak son yıllarda yapılmaya başlandığı görülmektedir. Buradan hareketle ülkemizde problemli internet kullanımını yordama gücüne sahip değişkenleri tespit etmeye yönelik araştırmalara ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir. Çoklu doğrusal regresyon analizi ve Pearson Momentler Çarpım Korelasyon tekniği ile ulaşılan bulgular lise öğrencilerinde ahlaki olgunluğun problemli internet kullanımının önemli bir yordayıcısı olduğunu, dinî inanç düzeyinin ise öğrencilerin problemli internet kullanımları ile bir ilişkisinin olmadığını göstermiştir. Bu sebeple problemli internet kullanımını önlemeye yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde ve daha sonra yapılacak çalışmalarda, bireylerin ahlaki olgunluklarının dikkate alınmasının önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Problemli İnternet kullanımı, Dinî inanç, Ahlaki olgunluk, Lise öğrencileri, İnternet

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)