Lise Öğrencilerinin Madde Kullanmama Davranışlarını Etkileyen Faktörler

Yazar/lar: Dilek Konuk Şener, Dilek Akkuş, Aysel Karaca, Şengül Cangür

DOI: 10.15805/addicta.2018.5.3.0024

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 3

Öz

Bu araştırma, ergenlerin madde kullanmama davranışlarını etkileyen faktörleri belirlemek amacı ile yapılmıştır. Kesitsel ve ilişkisel tipteki bu çalışma, 2015–2016 öğretim yılında üç lisede öğrenim gören ve madde kullanmayan 983 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Küme örnekleme yöntemi ile tasarlanan çalışma için gönüllü olan öğrencilerin tamamı çalışma kapsamına alınmıştır. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Madde Bağımlılığı Bilgi Anketi ve Bağımlılıktan Korunmada Öz-Yeterlik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde uygun istatistiksel testlerden yararlanılmıştır. Çalışma kapsamındaki madde kullanmayan bireylerin %43’ünü kız ve %57’sini erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Madde kullanmayan bireylerin madde kullanmama nedenleri ile öz-etkililik ve bağımlılık bilgi düzeyleri cinsiyet, okul türü, sınıf ve yaş grubu açısından incelendiğinde gruplar arasında anlamlı düzeyde farklılıklar olduğu görülmüştür (p < .05). Çalışma sonucunda, öğrencilerin ruhsal ve bedensel sorunlardan ve bağımlı olmaktan korktuğu, dinsel inançlarına ters düştüğü, ailesi onaylamadığı, madde kullanan insanlarla birlikte olmak istemediği, arkadaşları kullanmadığı, pahalı olduğu, ilkelerine aykırı olduğu, enerji, hırs ve kontrol kaybına yol açtığı ve polis tarafından yakalanacağı için madde kullanmadıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ergen, Hemşirelik, Madde kullanmama nedenleri, Madde bağımlılığı, Öz-etkililik

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)