Lise Öğrencilerinin Cep Telefonu Bağımlılıklarının İncelenmesi

Yazar/lar:

DOI: 10.15805/addicta.2019.6.1.0024

Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 1

Öz

Bu araştırmada lise öğrencilerinin cep telefonu bağımlılıkları ile yalnızlık düzeyleri ve benlik saygıları arasındaki ilişkileri ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Samsun il merkezinde bulunan beş lisede eğitim görmekte olan 502 gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin 272’si kız (%54,18), 230’u erkektir (%45,82). Araştırmada veriler Cep Telefonu Bağımlılığı Ölçeği, UCLA Yalnızlık Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu ile toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığını test etmek için Kolmogorov-Smirnov Testi, öğrencilerin cep telefonu bağımlılıklarının cinsiyetlerine göre farklılaşma durumunu ortaya koymak amacıyla bağımsız gruplar için t-testi ve öğrencilerin cep telefonu bağımlılıkları ile yalnızlık ve benlik saygısı düzeyleri arasında ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Ayrıca etki büyüklüğünü belirlemek için Cohen’in d değeri hesaplanmıştır. Araştırmanın sonuçları, öğrencilerin cep telefonu bağımlılığı düzeylerinin cinsiyete göre manidar düzeyde farklılık gösterdiğini; cep telefonu bağımlılığı ile yalnızlık arasında manidar bir ilişki olmadığını, bununla birlikte cep telefonu bağımlılığının benlik saygısı ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, ortaöğretim kurumlarında cep telefonu bağımlılığını önlemeye ve tedavi etmeye yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde, bireylerin benlik saygısı düzeylerinin de değerlendirilmesinin önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Cep telefonu bağımlılığı, Benlik saygısı, Yalnızlık, Lise öğrencileri, Bağımlılık

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)