Güney Afrika’da Temel Sağlık Hizmetleri Bünyesinde Madde Kullanımı Tedavisi: Fırsatlar ve Zorluklar

Yazar/lar: ,

DOI: 10.15805/addicta.2014.1.2.023

Yıl: 2014 Cilt: 1 Sayı: 2

Öz

Güney Afrika’da madde kullanımı tedavisi birinci basamak sağlık kurumları tarafından sağlanmamaktadır. Akıl ve ruh sağlığı çalışanlarının sayıca eksik olması, madde kullanımı tedavisinin birinci basamak sağlık sistemi içine entegre edilmesi yönündeki planları yavaşlatmıştır. Bu gelişme, bazı tedavilerdeki sorumlulukların akıl sağlığı uzmanlarından uzman olmayan görevlilere kaydırılması gerektiği tartışmalarını başlatmıştır. Bu makale madde kullanımı tedavisi için yapılan küçük müdahalelerin birinci basamak sağlık kurumlarına nasıl entegre edilebileceğini gösteren üç projenin bulgularını sunmaktadır. İlk proje hemşire liderliğindeki küçük müdahale hizmetlerinin yatay entegrasyonuna yöneliktir. Üç aylık değerlendirme sonucunda madde kullanımında önemli düşüş (p < 0,001) saptanmıştır. İkinci projede küçük müdahaleler dikey entegrasyon yaklaşımıyla acil servis bünyesinde, toplum sağlığı çalışanları tarafından yürütülmüştür. Randomize kontrollü bir çalışmada katılımcılar ya bir oturumluk motivasyon görüşmesine, ya beş oturumluk motivasyon görüşmesine ve problem çözme terapisine, ya da kontrol grubuna alınmıştır. Üç ayda, ASSIST puanları diğer gruplara göre “motivasyon görüşmesi ve problem çözme terapisi” grubunda anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur (p < 0,001). Üçüncü olarak bir doğum kliniğinde bir hemşire tarafından yürütülen yatay bir küçük müdahale hizmeti oluşturulmuştur. Bu klinikteki proje neticesinde alkol kullanımı düşmüş, sigara kullanımı ise anlamlı ölçüde azalmıştır (p < 0,001). Görevin kaydırılması, farklı düzeylere tevdi edilmesi sayesinde düşük ve orta gelirli ülkelerde birinci basamak sağlık hizmetlerinde madde kullanımı hizmetleri sağlamak mümkündür. Bu hizmetlerin birinci basamak içine entegrasyonunun yatay mı dikey mi yaklaşımlar kullanılarak daha uygun, kabul edilebilir ve etkili olup olmadığı belirsizliğini korumaktadır ancak yeni sağlık hizmetlerinin uygulanmasına rehberlik etmek amacıyla bu soruların cevaplanması gereklidir.

Anahtar Kelimeler
Madde kullanımı, Birinci basamak, Görev kaydırma, Entegrasyon, Güney Afrika

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)