Facebook Yoğunluğu, Gelişmeleri Kaçırma Korkusu ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazar/lar: Zeliha Traş, Kemal Öztemel

DOI: 10.15805/addicta.2019.6.1.0063

Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 1

Öz

Bu çalışmada Facebook yoğunluğu ile sosyal ilişkilerde gelişmeleri kaçırma korkusu ve akıllı telefon bağımlılığı arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 608 (437 kadın, 171 erkek) üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar Facebook Yoğunluğu Ölçeği, Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği’ni doldurmuşlardır. Veriler Pearson korelasyon analizi ve hiyerarşik regres yon analizi teknikleriyle analiz edilmiştir. Korelasyon analizi sonucunda, Facebook yoğunluğu puanları ile gelişmeleri kaçırma korkusu ve akıllı telefon bağımlılığı arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Kategorik değişkenler dikkate alındığında ise Facebook yoğunluğu ile Facebook kullanım süresi, yaş ve internet kullanma süresi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Facebook yoğunluğunu birinci blokta Facebook’ta kalma süresi anlamlı düzeyde yordamıştır. İkinci blokta ise tüm değişkenler, araştırmaya katılan bireylerin Facebook yoğunluğu ölçeğinden aldıkları puanlardaki varyansın %36’sını anlamlı bir şekilde açıklamaktadır. İkinci adımda Facebook yoğunluğu puanlarının en güçlü yordayıcısının Facebook kullanım süresi olduğu, onu sırasıyla gelişmeleri kaçırma korkusu ve akıllı telefon bağımlılığının izlediği bulunmuştur. Araştırmada Facebook yoğunluğunu, gelişmeleri kaçırma korkusu ve akıllı telefon bağımlılığının yordadığı bulgusuna ulaşılmıştır. İleri araştırmalarda bu sonucun dikkate alınmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Olası açıklamalar ile çalışmanın doğurguları ve sınırlılıkları tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Facebook yoğunluğu, Sosyal ilişkilerde gelişmeleri kaçırma korkusu, Akıllı telefon bağımlılığı, Sosyal medya kullanımı, Genç yetişkin

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)