Eşi Alkol Bağımlısı Olan ve Olmayan Kadınların Psikolojik Belirtiler ile Evliliğe İlişkin Değişkenler Açısından Karşılaştırılması ve Bu Gruplarda Evlilik Uyumunu Yordayan Faktörler

Yazar/lar: Merve Cesur Atintaş, Şennur Tutarel-Kışlak

DOI: 10.15805/addicta.2019.6.3.0038

Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 3

Öz

Bu çalışmanın amacı, eşi alkol bağımlısı olan ve olmayan kadınların evlilik uyumu, eş bağımlılık, evlilik gücü, depresyon, anksiyete ve stres açısından karşılaştırılması ve her iki grup için evlilik uyumunu yordayan değişkenlerin belirlenmesidir. Bu çalışma, eşi alkol bağımlısı olan (50 kişi) ve eşi alkol bağımlısı olmayan (50 kişi) toplam 100 kadının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verilerini toplamada Kişisel Bilgi Formu, Evlilikte Uyum Ölçeği, Eş Bağımlılığı Belirleme Ölçeği, Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği ve Çift Güç Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma hipotezleri, bağımsız örneklemler için t-testi ve her iki gruba yönelik olarak ayrı ayrı gerçekleştirilen regresyon analizleriyle test edilmiştir. Bulgular, iki grubun tüm temel değişkenler (evlilik uyumu, eş bağımlılık, evlilik gücü, depresyon, anksiyete ve stres) bakımından anlamlı olarak farklılaştığını açığa çıkarmıştır. Daha açık söylemek gerekirse bu çalışma eşi alkol bağımlısı olmayan kadınlara kıyasla eşi alkol bağımlısı olan kadınların evlilik uyum düzeylerinin daha düşük, eş bağımlılık düzeylerinin daha yüksek, evliliklerinde kendilerine ilişkin güç algılarının daha zayıf olduğunu ve depresyon, anksiyete ve stres belirtilerini daha yoğun gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen regresyon analiziyle yalnızca güç süreçleri değişkeninin her iki grupta da evlilik uyumunu pozitif yönde yordadığı saptanmıştır. Belirtilen sonuçlardan yola çıkarak bağımlılık tedavilerinde eşlerin de bu sürece dâhil edilmesinin faydalı olacağı öngörülmektedir. Ayrıca bu çalışmanın ülkemizde oldukça az sayıdaki araştırmanın odaklandığı eş bağımlılık ve evlilik gücü konularında yararlı bilgiler sağladığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Alkol bağımlılığı, Evlilik uyumu, Eş bağımlılık, Evlilik gücü, Psikolojik belirtiler

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)