Ergenlerin İnternette Kimlik Denemeleri ve Problemli İnternet Kullanım Davranışları

Yazar/lar: Ayşen Balkaya Çetin, A. Aykut Ceyhan

DOI: 10.15805/addicta.2014.1.2.063

Yıl: 2014 Cilt: 1 Sayı: 2

Öz

Bu araştırma, ergenlerin internette kimlik denemeleri yapma davranışlarını betimlemeyi ve ergenlerin psikolojik ihtiyaçlarının, kimlik statülerinin, heyecan arama ve yaşam doyumu düzeylerinin onların problemli internet kullanım düzeylerinin önemli bir yordayıcısı olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubu, Eskişehir il merkezindeki resmî liselerde öğrenim gören 2729 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmanın verilerini toplamak için Problemli İnternet Kullanım Ölçeği-Ergen, Temel İhtiyaçlar Ölçeği, Benlik Kimliği Statüleri Ölçeği, Arnett Heyecan Arama Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizi ise betimsel istatistikler ve hiyerarşik regresyon analizi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulguları kimlik denemeleri yapma sıklıkları açısından, ergenlerin çok büyük bir bölümünün (%66,40’ı bazen ve %1,10’u çoğunlukla olmak üzere) internette başka biri gibi davranarak kimlik denemesi yaptıklarını göstermiştir. Ergenlerin internette çoğunlukla yaptıkları kimlik deneme biçimi sıklıkları bakımından ergenlerin en çok “daha zeki biri” ve “hayalî biri” gibi davrandıkları belirlenmiştir. Bazen ve çoğunlukla yapılan kimlik denemeleri sıklıkları birlikte ele alındığında ise ergenlerin en çok “daha zeki biri gibi”, “hayalî biri gibi”, “daha az utangaç biri” gibi davrandıkları görülmektedir. Ayrıca, ergenler çoğunlukla “insanları daha kolay tanımak için” ve “daha kolay konuşmak için” internette kimlik denemeleri yaptıklarını ifade etmişlerdir. Yine, araştırmanın regresyon analizi sonuçları dağınık, kararsız ve başarılı kimlik statüleri, güç ve sevme/sevilme (ait olma) psikolojik ihtiyaçları, heyecan arama ve yaşam doyumu niteliklerinin problemli internet kullanımında önemli yordayıcılar olduğunu ve bu değişkenlerin birlikte toplam varyansın %20’sini açıkladığını ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler
Problemli internet kullanımı, İnternet bağımlılığı, Psikolojik ihtiyaç, Kimlik statüsü, Heyecan arama, Yaşam doyumu

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)