Ergenlerde İnternet Bağımlılığı, Değerler ve Dindarlık Düzeylerinin Hayat Memnuniyetini Yordama Gücü: Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Yazar/lar: Ali Ayten, Betül Acat

DOI: 10.15805/addicta.2019.6.3.0091

Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 3

Öz

Araştırmada, lise öğrencilerinin hayat memnuniyeti düzeyleri ile İnternet bağımlılığı, değerlere yatkınlık ve dindarlık düzeyleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. İstanbul’daki 10 farklı lisede eğitimine devam etmekte olan 236’sı erkek (%50,1), 235’i kız (%49,9) olmak üzere toplam 471 lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmanın verileri Hayat Memnuniyeti Ölçeği, Young İnternet Bağımlılığı Testi- Kısa Formu, Etik Değerlere Yatkınlık Ölçeği ve Kısa Dindarlık Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Ulusal alanyazındaki ilgili araştırmalarda hayat memnuniyetinin birçok farklı değişkenle ilişkisinin incelendiği görülmektedir. Ancak özellikle davranışsal bir bağımlılık türü olan İnternet bağımlılığının yanı sıra değerlere yatkınlık ve dindarlık düzeylerinin hayat memnuniyetiyle ilişkisini ortaya çıkarmayı hedefleyen daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirilen araştırmanın bulguları, değerler, dindarlık ve İnternet bağımlılığının hayat memnuniyetinin anlamlı birer yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu araştırmayla dindarlık ile İnternet bağımlılığı arasında anlamlı bir ilişkiden söz edilemeyeceği, bununla birlikte değerlere yatkınlık ve İnternet bağımlılığı arasında negatif yönlü bir ilişkinin mevcut olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Hayat memnuniyeti, İnternet bağımlılığı, Değerler, Dindarlık, Lise öğrencileri

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)