Ebeveyn Bakış Açısıyla 0-6 Yaş Döneminde Teknolojik Alet Kullanımının İncelenmesi

Yazar/lar: Neriman Aral, Ayten Doğan Keskin

DOI: 10.15805/addicta.2018.5.2.0054

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 2

Öz

Gündelik yaşantımızın her alanında teknolojik aletler; eğlence ve iletişim amaçlı olarak, ev işlerinde, kişisel bakımda, sağlık ve ulaşım gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüz ihtiyaçları teknoloji kullanımını tercih olmaktan çıkarıp gerekli hale getirmiştir. Çocuklar günlük yaşamlarında televizyon, cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi teknolojik aletlerle sık sık karşılaşmakta ve bu aletler çocukların iletişim, eğlence ve öğrenmelerini şekillendirmektedir. Bu sebeple araştırmada, ebeveyn bakış açısıyla 0-6 yaş dönemindeki çocukların teknolojik alet kullanımlarının incelenmesi, nicel ve nitel araştırma paradigmaları kullanılarak karma model ile desenlenmiştir. Araştırma kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak yapılmış ve nitel boyutu için 100 ebeveyn, nicel boyutu için 181 ebeveyn ile çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu toplam 281 ebeveynden oluşmuştur. Bu araştırmada, teknolojik alet tercihi, teknolojik alet kullanım nedeni, dijital oyun oynama durumu, ev ve dışarıda oynanan oyunlar, ev-dışarı oyunları ve dijital oyunların farkına ilişkin düşünceler nitel teknikle; teknolojik alet kullanan çocukların betimlenmesi ve teknolojik alet kullanan çocuklara ilişkin ile bazı demografik değişkenlerin incelenmesi nicel teknikle yapılmıştır. Kullanılan nitel ve nicel tekniklerle teknolojik alet kullanım tercihleri, nedenleri betimlenmiş ve bazı demografik değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda; ebeveyn görüşlerine göre 0-6 yaş arasındaki çocuklarının %44,8’i cep telefonu, %43,1’i tablet, %21’i bilgisayar kullanmakta ve %70,2’si televizyon izlemektedir. Ayrıca bu çocuklar teknolojik aletleri en fazla çizgi film izleme ve dijital oyun oynama amacıyla kullanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Teknolojik aletler, Dijital oyun, Oyun, Bilgisayar, Tablet, Cep telefonu, Televizyon

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)