Ceza İnfaz Kurumlarında Gerçekleştirilen Madde Bağımlılığı Programlarının Etkinliği: Meta-Analiz Çalışmaların Sistematik Olarak İncelenmesi

Yazar/lar:

DOI: 10.15805/addicta.2016.3.0005

Yıl: 2016 Cilt: 3 Sayı: 1

Öz

Bu çalışma ceza infaz kurumlarında uygulanan madde kötüye kullanımı/bağımlılığı tedavi programlarının mahpusların cezaevinden çıkış sonrasında tekrar suç işleme ve madde kullanımları üzerindeki etkinliğini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen meta-analiz çalışmalarını sistematik olarak derlemektedir. Çalışmada metot olarak arama, Cochrane kütüphanesi, Campbell İşbirliği’nin sistematik derlemeler kütüphanesi ve Google akademik üzerinden sistematik olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda araştırmada belirlenen kriterler ışığında cezaevlerinde uygulanan madde bağımlılığı tedavi programlarını değerlendiren üç meta-analiz çalışması tespit edilmiştir. Her üç çalışma da istikrarlı bir şekilde cezaevlerinde uygulanan iyileştirme topluluklarının tahliye sonrasında mahpusların hem tekrar madde kullanımları hem de suç davranışları üzerindeki olumlu etkisine vurgu yapmaktadır. Cezaevlerinde uygulanan diğer programların (ör. danışmanlık programları, narkotik idame tedavisi gibi) olumlu etkisine ilişkin bulgular ise daha belirsizdir. Çalışmanın sınırlılıkları ve bulguların Türkiye’de araştırma, politika ve uygulamalar açısından doğurduğu sonuçlar tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Madde bağımlılığı tedavi programları, Ceza infaz kurumları, Tekrar suçluluk, Tekrar madde kullanımı, Sistematik derleme

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)