Bağlanma Stilleri, Akran İlişkileri ve Duyguların İnternet Bağımlılığını Yordamadaki Katkıları

Yazar/lar: Mustafa Savcı, Ferda Aysan

DOI: 10.15805/addicta.2016.3.0028

Yıl: 2016 Cilt: 3 Sayı: 3

Öz

Bu araştırmada bağlanma stilleri, akran ilişkileri ve duyguların internet bağımlılığını yordamadaki katkıları incelenmiştir. Araştırma Elazığ il merkezinde farklı liselerde öğrenim gören, yaşları 14 ile 19 arasında değişen ve 1588’i kız, 852’si erkek olmak üzere toplam 2440 gönüllü ergen üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama araçları olarak Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu, İlişki Ölçekleri Anketi, Akran İlişkileri Ölçeği ve Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği kullanılmıştır. Toplanan veriler korelasyon, çoklu ve adımsal regresyon analizleri ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda bağlanma stilleri, akran ilişkileri ve duygular bağımsız değişkenlerinin internet bağımlılığının yaklaşık %19’unu açıkladığı saptanmıştır. Ayrıca ergenlerde internet bağımlılığının en fazla negatif duygulanım, çatışma ve güvenli bağlanma değişkenleri tarafından yordandığı görülmüştür. Sonuç olarak bağlanma stilleri, akran ilişkileri ve duygular internet bağımlılığını yordamakta ve duyguların yordamadaki katkısı dikkat çekmektedir. Sonuçlar literatür çerçevesinde tartışılmış, araştırmacı ve uygulamacılara öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Bağlanma stilleri, Akran ilişkileri, Duygu, İnternet bağımlılığı, Ergen

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)