Bağımlılıkla Mücadelede Okul Temelli Bir Önleme Modeli: Yaşam Becerileri Eğitimi

Yazar/lar: Ayşe Esra İşmen Gazioğlu, Azize Nilgün Canel

DOI: 10.15805/addicta.2015.2.2.0011

Yıl: 2015 Cilt: 2 Sayı: 2

Öz

Bu alanyazın inceleme çalışmasında, dünyada yaygın şekilde kullanılan Yaşam Becerileri Eğitimi gözden geçirilmiş, Türkiye’de okul ve yaşam becerileri temelli bir önleme programının geliştirilmesi, planlanması ve uygulanması tartışılmıştır. Çalışmada ilk olarak yaşam becerileri kavramı tartışılmış, Yaşam Becerileri Eğitimi’nin yapısı ve içeriği ile ilgili bilgi verilmiş, Yaşam Becerileri Eğitimi’nin etkililiğini ele alan çalışmalar irdelendikten sonra Türkiye’de kullanımı ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Yaşam Becerileri Eğitimi, Bağımlılık, Önleme, Okul temelli programlar

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)