Erbaş/Erlerin Ebeveyne Bağlanma Stilleri, Depresyon Düzeyleri ve Stresle Başa Çıkma Stillerinin Madde Kullanımı Açısından İncelenmesi

Yazar/lar: Kemal Koçhan, Tahsin İlhan

DOI: 10.15805/addicta.2015.2.2.070

Yıl: 2015 Cilt: 2 Sayı: 2

Öz

Bu araştırmanın temel amacı, madde kullanan ve kullanmayan erbaş ve erlerin anne babaya bağlanma, stresle başa çıkma stilleri ve depresyon puanlarını karşılaştırmaktır. Çalışmanın ikinci amacı ise, madde kullanan erbaş ve erlerin madde kulanım nedenlerini ve ana babaya bağlanma, stresle başa çıkma stilleri ile depresyon puanlarının bağımlılık şiddetine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubuna, 2014 yılında bir eğitim tugayında askerlik görevini yapan ve madde kullanan 100 erbaş/er ile madde kullanmayan 100 erbaş/er olmak üzere toplam 200 erbaş/er alınmıştır. Katılımcıların yaşları 20-32 (X = 21,69; S = 2,38) arasında değişmektedir. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Bağımlılık Profil İndeksi Ölçeği, Ana Babaya Bağlanma Ölçeği, Başa Çıkma Stilleri Kısa Formu ve Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada alt problemleri test etmek için frekans analizi, t-testi ve Tek Yönlü ANOVA kullanılmıştır. Bulgulara göre, erbaş ve erlerin madde kullanımı puanları, anne baba eğitim düzeylerine göre farklılık göstermemektedir. Bunun yanında anne babaya bağlanma, stresle başa çıkma ve depresyon puanları madde kullanıp kullanmamaya göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Madde kullanımı, Ebeveyne bağlanma, Stresle başa çıkma, Depresyon, Erbaş/er

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)