18-24 Aylık Bebeklerde Teknolojinin Etkisine Yönelik Ebeveyn Görüşleri

Yazar/lar: Selim Günüç, Sibel Atli

DOI: 10.15805/addicta.2017.5.2.0047

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 2

Öz

Gelişim açısından yaşamın ilk yıllarını oluşturan bebeklik dönemi birey için önemli bir süreçtir. Bu süreçte çevresel faktörlerin gelişim üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Günümüzde, artık yaşamın bir parçası hâline gelen akıllı telefon, tablet bilgisayar ve internet gibi bilgi ve iletişim teknolojileri de çevresel faktörler arasında yerini almış durumdadır. Bu nedenle, keşif aşamasındaki 18-24 aylık bebeğin dikkatini çekebilecek pek çok özelliğe sahip teknolojinin bebeklere yansıması merak konusudur. Bu bağlamda araştırmanın amacını; “ebeveynlerin kendisi ya da bebeği için teknolojiyi kullanırken ya da bebeğine kullandırırken teknolojinin bebeğe etkilerinin incelenmesi” oluşturmaktadır. Araştırmaya ilişkin veriler nitel araştırma yöntemiyle toplanmıştır. Çalışma grubunu, 2017 yılında Van ilinde 18-24 ay aralığında bebekleri olan 35 anne ve 17 baba olmak üzere toplam 52 ebeveyn oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak tek bir sorudan oluşan yarı-yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış, ebeveynlerden detaylı bilgi almak ve görüşmeyi yönlendirmek için de sondalar sorulmuştur. Nitel verilerin analiz edilmesinde içerik analizi yapılmıştır. Çalışma, teknolojinin 18-24 aylık bebekler üzerindeki etkilerini ebeveyn görüşleri doğrultusunda kullanılma gerekçesi, kullanıldığında ya da kullanılmadığında oluşan duygu değişimi ve bebeğin süreçteki tepki ve davranışları olarak belirlenen üç ana temayı ortaya çıkarmıştır. Bu sonuçlar, teknolojinin bebekler üzerindeki etkileri açısından tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Teknoloji, Bebeklik dönemi, Ebeveyn görüşleri, Çocuk gelişimi, 18-24 ay/aylık

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)