Patolojik Narsisizm ve Alkol Kullanım Bozukluğu Arasındaki İlişki

Yazar/lar: Yeşim Can, İrem Anlı, Cüneyt Evren, Öznur Usta

DOI: 10.15805/addicta.2017.4.1.0014

Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 1

Öz

Bu çalışmanın amacı yatarak tedavi gören alkol kullanım bozukluğu olan bireyleri sağlıklı bireylerle karşılaştırarak kendilik psikolojisi kuramı açısından alkol kullanım bozukluğunun nedenlerini araştırmaktır. Çalışmaya toplamda 308 kişi katıldı. Katılımcı grubu Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezinde (AMATEM) yatarak takip ve tedavi edilmekte olan, alkol kullanım bozukluğu tanısı almış 206 erkek hastadan; karşılaştırma grubu ise alkol kullanımına bağlı herhangi bir sorunu olmayan ve herhangi bir psikiyatrik tanısı bulunmayan, toplumdan tesadüfî olarak seçilen 102 erkekten oluştu. Katılımcılara yaş, cinsiyet, ailede alkol kullanımı, gelir, medeni durum, eğitim düzeyi gibi bilgilerin sorulduğu sosyodemografik veri formu ve Kendilik Psikolojisi Envanteri verildi. Çalışmamızda alkol kullanım bozukluğu olan bireylerin Kendilik Psikolojisi Envanterinin savunmacı büyüklenmeci kendilik ve savunmacı idealleştirilmiş ebeveyn imagosu puanlarının karşılaştırma grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu; sağlıklı büyüklenmeci kendilik ve sağlıklı idealleştirilmiş ebeveyn imagosu puanlarının ise karşılaştırma grubuna göre anlamlı düzeyde düşük olduğu bulundu Çalışmamızın bulguları; alkol kullanım bozukluğunun nedenlerinden birinin kendilik yapısındaki eksiklikler ve egonun savunma gücündeki yetersizlikler olabileceği ve alkol kullanım bozukluğunun patolojik narsisistik kendilik yapısı ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler
Alkol kullanım bozukluğu, Kendilik psikolojisi, Patolojik narsisizm, Narsisizm, Tedavi

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)