Ortaokullarda Uygulanan Bağımlılıkla Mücadele Programının Etkililiğinin Değerlendirilmesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşleri

Yazar/lar: Osman Aktan, Metin Yılmaz, Merve Yılmaz

DOI: 10.15805/addicta.2018.5.4.0041

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 4

Öz

Bu araştırmanın genel amacı ortaokullarda öğrencilere yönelik olarak hazırlanan ve uygulanan Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programının etkililiğini öğretmen, yönetici ve veli görüşlerine göre değerlendirmektir. Bu çerçevede araştırmanın çalışma grubu 12 yönetici, 128 öğretmen ve 16 veli olmak üzere 156 kişiden oluşturulmuştur. Araştırmanın yürütülmesinde nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmaya ait nitel veriler, pilot uygulama ile geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yerine getirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiş ve bu verilerin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre bağımlılıkla mücadele eğitim programının katılımcılar arasında bağımlılıkla mücadele alanında farkındalık oluşturduğu, madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklar konusunda bilgilerini arttırmalarına katkı sağladığı anlaşılmaktadır. Öğretmen, yönetici ve veli görüşleri doğrultusunda bağımlılıkla mücadele eğitim programına ilişkin uygulamaya dönük etkinliklerin azlığı, yeterli veli desteği alınamaması, öğrenciler için düzenlenen eğitimlere gereken zamanın öğretim saatleri içerisinde ayrılamaması gibi sorunlar olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları uyarınca eğitim programının içerik, uygulama boyutu, zamanlama ve veli desteğiyle ilgili sorunlarının giderilmesi ve aynı zamanda uygulamalı saha çalışmalarını kapsaması hususu dikkate alınarak düzenlenmesinin daha faydalı olacağı umulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Ortaokul, Öğrenci, Bağımlılık, Bağımlılıkla Mücadele Programı, Program değerlendirme

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)