Ortaokullarda Siber Zorbalık ve Aile Desteği Arasındaki İlişkinin Cinsiyet, İnternet Kullanımı ve Öğrenim Düzeyi Bağlamında İncelenmesi

Yazar/lar: Mehmet Fatih Yiğit, Sinan Keskin, Halil Yurdugül

DOI: 10.15805/addicta.2018.5.2.0050

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 2

Öz

Yakın zamana kadar “zorbalık” fiziksel, sözel ve dolaylı zorbalık şeklinde türlere ayrılırken, son yıllarda teknolojinin insan yaşamında giderek daha yaygın hale gelmesiyle birlikte zorbalık olgusunun bağlamı genişlemiş ve yeni bir zorbalık türü olan siber zorbalık ortaya çıkmıştır. Özellikle küçük yaş grupları için en önemli sosyal destek kaynağı olan ailenin, siber zorbalığı önlemede önemli bir yapı olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada öncelikle, algılanan aile desteği değişkeni ile siber zorbalık arasındaki ilişki ele alınmıştır. Ayrıca öğrencilerin cinsiyet, sınıf düzeyi, internet kullanım sıklığı gibi demografik özelliklerine göre siber zorbalık ve algılanan aile destek düzeyleri incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu siber zorbalığın önemli risk gruplarından birini oluşturan ve çocukluktan ergenlik dönemine geçiş aşamasında olan ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden betimsel ve ilişkisel araştırma yöntemlerine göre desenlenmiştir. Araştırma verileri Kişisel Bilgi Formu, Siber Zorbalık Ölçeği ve Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde, değişkenler arasındaki ilişkiler incelenirken Spearman sıra korelasyon katsayısı, ortalamalar karşılaştırılırken Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır. Ulaşılan bulgular doğrultusunda; öğrencilerin cinsiyetinden bağımsız olarak, sınıf düzeyleri ve internet kullanım sıklığı arttıkça algılanan aile desteği düşmektedir, diğer taraftan siber zorbalık davranışları ise artış göstermektedir. Öğrencilerin siber zorbalık düzeyleri ile algılanan aile desteği düzeyleri arasında negatif yönde orta düzeyde bir ilişkinin olduğu da tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Siber zorbalık, Algılanan sosyal destek, Aile desteği, Çocuklarda internet kullanımı, Ortaokul öğrencileri

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)