Gençler Arasında Sentetik Kannabinoid Kullanımı ve İlişkili Faktörler

Yazar/lar: Derya Adıbelli, Selvinaz Saçan, İsmet Çelebi

DOI: 10.15805/addicta.2017.4.1.0027

Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 1

Öz

Bu araştırma sentetik kannabinoid kullanan gençlerin sosyodemografik özellikleri, bu maddeleri kullanma nedenleri ve kullanım sonrası yaşadıklarına ilişkin derinlemesine bilgi edinmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Haziran-Ağustos 2016 tarihleri arasında Aydın il merkezinde ikamet eden ve sentetik kannabinoid kullanan 25 yaş ve altında olan altı genç ile yapılmıştır. Araştırmaya bu yaş grubunda olan bir kişi ile başlanmış ve kartopu tekniği ile sentetik kannabinoid kullanan diğer kişilere ulaşılmıştır. Çalışmada, veri toplamak için derinlemesine görüşme tekniği ve nitel verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış ve 10 sorudan oluşan bir görüşme formu kullanılmıştır. Soruların her biri farklı verileri elde etmek üzere hazırlanmıştır. Araştırmada, gençlerin erken ergenlik döneminde sentetik kannabinoid kullanmaya başladıkları, ailelerinin eğitim ve gelir seviyelerinin genel olarak iyi düzeyde olduğu, bu maddelerin dışında başka bağımlılık yapıcı maddeler de kullandıkları bulunmuştur. Gençlerin genel olarak aile içi ilişkilerinin zayıf ve olumsuz olduğu, tedavi olmayı düşünmedikleri ve bu maddelerin zararları konusunda bilgi ve farkındalık eksiklikleri olduğu bulunmuştur. Gençlerin sentetik kannabinoid kullanım sebeplerinin, kullanım öncesi, sırası ve sonrasında yaşadıklarının belirlenmesinin, bu ve benzeri maddelerin kullanımını önlemeye yönelik girişimlere yol göstereceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Bonzai, Sentetik kannabinoid, Genç, Madde bağımlılığı, Aile, Akran

Bu makalenin şu dil(ler)de de çevirisi mevcuttur: İngilizce (English)